Årsmöte 15 november!

Himnabadsvänner!

Himnabadets stödförening kallar alla som löste medlemskort (säsongskort) 2023 till årsmöte i Himnaskolans matsal, onsdag 15 november, kl. 18.30.

Möteshandlingar kommer att finnas på mötet.

Vid årsmötet kommer Himnabadets framtid att diskuteras. Det har under en längre period varit svårt att rekrytera nya medlemmar till styrelsen och arbetsgrupper. Nuvarande styrelse har mellan 5 och 18 års erfarenhet av hur badet drivs och känner att det är dags för en föryngring. Mer info via

http://himnabadet.se/om-himnabadet/himnabadets-framtid/

För att underlätta rekrytering och därmed kunna driva badet vidare kommer förslag om att införa arvoden för de olika ansvarsområdena presenteras på årsmötet och därefter beslut om en totalsumma som fördelas av styrelsen vid det konstituerande styrelsemötet.

Årsmötesagenda 15 nov 2023:

1. Mötets öppnande

2. Mötets behöriga utlysande

3. Fastställande av dagordning

4. Val av mötesordförande

5. Val av sekreterare och två justeringsmän

6. Föredragning av verksamhetsberättelse, revisionsberättelse samt en översikt av året

7. Fastställande av balans och resultaträkning

8. Fastställande av budget för 2023 och föreslagna investeringar

9. Frågan om styrelsens ansvarsfrihet för den tid som avses

10. Fastställande av medlemsavgift */**

11. Motioner och skrivelser som hänskjutits till årsmötet

a. Himnabadets framtid

i. Nyrekrytering till styrelse och arbetsgrupper

ii. Förslag och beslut om totalt arvode för de olika ansvarsområdena

12. Val av styrelse:

– ordförande om ett år

– sekreterare om två år

– revisor om ett år

– revisorssuppleant om ett år

– valberedning om ett år

13. Under punkt 3 anmälda frågor

14. Avtackning av avgående styrelsemedlemmar

15. Avslutning

* Styrelsen föreslår att behålla nuvarande medlemsavgiften säsongen 2024 på 900 kr för flerpersonshushåll och 450 kr för enpersonshushåll. (Mellan 2017 och 2022 var medlemsavg. 800 kr för flerpersonshushåll och 400 kr för enpersonshushåll.)

Styrelsen föreslår att behålla nuvarande entréavgifter enligt 0-2 år gratis, 3-19 år 30 kr resp vuxen 40 kr. (Mellan 2017 och 2022 var entréavgifterna 0-2 år gratis, 3-19 år 25 kr resp vuxen 35 kr.)

** Personer som sitter i styrelsen betalar en reducerad medlemsavgift om 200 kr per hushåll. Detta beslutades inför säsongen 2013.

Frågan tas upp på ordinarie årsmöte i samband med att det beslutas om medlemsavgiftens storlek. På det sättet finns det varje år möjlighet att tycka till i frågan.